Użycie spółki LLC do joint venture w USA

Wiele polskich firm bardzo ostrożnie podchodzi do wkroczenia na rynek USA z polskim produktem lub usługą. Jest to olbrzymi rynek, ale z drugiej strony wymagający poważnych inwestycji. Nie można polegać na modelu biznesowym gdzie polska firma sprzedaje swoje usługi lub produkty bezpośrednio z Polski. Jednym ze sposobów na ostrożniejsze wejście na rynek amerykański jest nawiązanie współpracy, partnerstwa, z lokalnym partnerem w Stanach Zjednoczonych. Lokalny partner w USA najczęściej posiada:

 • Specyficzną wiedzę o lokalnych wymogach rynku USA.
 • Infrastrukturę biznesową potrzebną do prowadzenia działalności w USA, na przykład rozbudowaną sieć sprzedawców.
 • Dostęp do wielu źródeł kapitału na terenie USA, lub
 • Amerykańskie licencje i pozwolenia, bez których nie można prowadzić specyficznej działalności gospodarczej na terenie USA.

Dzięki posiadaniu jednego lub więcej z powyższych elementów potrzebnych do prowadzenia działalności w USA znacznie zmniejsza się ryzyko biznesowe po stronie polskiej firmy wchodzącej na rynek USA, a zarazem zwiększa szanse na sukces całego przedsięwzięcia. W modelu biznesowym firma w Polsce partner w USA bardzo często obie strony decydują się na sformalizowanie partnerstwa na rynku Stanów Zjednoczonych poprzez stworzenie joint-venture, zwykle przez założenie spółki LLC tzw. limited liability company.

Limited Liability Company z udziałowcem zagranicznym

Dzięki posiadaniu jednego lub więcej z powyższych elementów potrzebnych do prowadzenia działalności w USA znacznie zmniejsza się ryzyko biznesowe po stronie polskiej firmy wchodzącej na rynek USA, a zarazem zwiększa szanse na sukces całego przedsięwzięcia. W modelu biznesowym firma w Polsce partner w USA bardzo często obie strony decydują się na sformalizowanie partnerstwa na rynku Stanów Zjednoczonych poprzez stworzenie joint-venture, zwykle przez założenie spółki LLC tzw. limited liability company.

Powołanie spółki limited liability company, LLC, podmiotu który ma służyć do wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim składa się z paru elementów:

 

 • Analiza i wybór stanu, w którym LLC spółka będzie zarejestrowana.
 • Rejestracja spółki LLC w urzędzie stanowym.
 • Wystąpienie o numer podatkowy dla spółki limited liability company, joint-venture.

Następnym krokiem procesie otwarcia firmy typu limited liability company jest wniesienie kapitału założycielskiego przez każdego udziałowca. Kapitał LLC, limited liability company, może być wniesiony w formie gotówki, własności intelektualnej, produkcji produktu, dostępu do lokalnych kanałów sprzedaży, itp. W tym momencie każdy z udziałowców spółki LLC w USA powinien ustalić swoje prawa do założonego podmiotu gospodarczego w USA, a także dobrze zrozumieć zobowiązania obu stron, udziałowców w spółce LLC. Do tego celu przygotowuje się umowę operacyjną spółki LLC.

Operating agreement dla limited liability company

Każdy z udziałowców w spółce typu Limited Liability Company, powinien posiadać jasność co do swoich obowiązków, praw lub ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności na rynku amerykańskim przez spółkę LLC. Ponieważ najczęściej występuje konflikt interesów pomiędzy udziałowcami w LLC spółce, każda ze stron zatrudnia własnego adwokata w USA do przygotowania umowy spółki LLC w USA, tzw. „operating agreement”.
Operating agreement LLC powinien określać między innymi następujące kwestie:

 • Kto jest akcjonariuszem w spółce Limited Liability Company.
 • Wysokość początkowego kapitału zakładowego, który będzie wniesiony do spółki LLC przez każdego udziałowca. Pomimo iż amerykańskie prawne handlowe nie określa minimalnego kapitału zakładowego amerykańskiej spółki, akcjonariusze spółki LLC w USA powinni wnieść „realny” kapitał zakładowy w celu uniknięcia osobistej odpowiedzialności za długi spółki w USA.
 • Dodatkowy kapitał założycielski, który może być wymagany podczas prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Amerykańskie prawo zezwala na zrobienie tego przez wpłatę gotówki, dostarczenie produktu, lub wykonaniu prac dla spółki LLC.
 • Ustalenia kto będzie pełnił funkcje prezesa, dyrektora, menedżera w amerykańskiej spółce LLC, a także będzie odpowiedzialny za nadzór codziennych działań spółki w USA.
 • Jakiego rodzaju decyzje operacyjne spółki LLC będą wymagały od wspólników większość głosów, np. otwarcie konta bankowego w USA, transakcje powyżej $10,000, itp.
 • Udział poszczególnych wspólników w zyskach i stratach spółki LLC.
 • Ustalenia czy technologia lub prawa własności intelektualnej stworzone przez joint-venture w USA pozostaną własnością amerykańskiej spółki LLC i co stanie się z takimi prawami po rozwiązaniu spółki LLC.
 • Ograniczenia związane ze zbywalnością udziałów w spółce LLC. Na przykład, dla kogo udziały w spółce w USA mogą być odsprzedane i na jakich warunkach.
 • Limity ograniczające prawa udziałowca występującego z amerykańskiego joint-venture do konkurowaniu z działalnością gospodarczą spółki po jego odejściu z LLC spółki, tzw. „non-compete

Spółki LLC w USA konsultacja prawna

Prosimy o kontakt z Kancelaria Cieszynski Law Group jeżeli potrzebujesz pomoc przy przygotowaniu lub analizie:

 • LLC operating agreement
 • New Jersey operating agreement
 • Florida LLC operating agreement
 • Single member limited liability company agreement
 • New York limited liability company agreement
 • Single member llc operating agreement
spółka llc
Spółka llc kancelaria w USA