Podatki w USA

Podatek u źródła w USA określa sytuację, w której zagraniczny podmiot generuje dochód na rynku amerykańskim, lub posiada zakład w USA, co zobowiązuje taki zagraniczny podmiot do wywiązywania się z obowiązków podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Jednym z takich obowiązków podatkowych to podatek dochodowy w USA.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA

podatki w USA

W obecnych czasach zagraniczny podmiot generujący sprzedaż powyżej paru milionów dolarów rocznie najprawdopodobniej generuje część swojej sprzedaży na rynku amerykańskim. Dostęp do amerykańskich platform Amazon.com, Etsy, Facebook, Instagram, lub prowadzenie sprzedaży internetowej w USA, zobowiązuje zagraniczny podmiot do prowadzenia takiej działalności zgodnie z prawem amerykańskim, pomimo że zagraniczny podmiot nie posiada fizycznego oddziału firmy w Stanach Zjednoczonych. Dochód generowany z rynku USA lub posiadanie zakładu w Stanach Zjednoczonych będą istotnymi elementami podczas analizy i określeniu obowiązków podatkowych zagranicznego podmiotu sprzedającego usługi, lub produkty na rynku Stanów Zjednoczonych

Podatek dochodowy USA

Jeden ze scenariuszy, który narzuci na zagraniczny podmiot obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych jest generowanie znaczącego dochodu z rynku USA. Amerykański Urząd Podatkowy ma prawo uznać taki dochód jako „Effectively Connected Income” i zobowiązać zagraniczny podmiot do składania zeznań podatkowych i być może płacenia podatków w USA. W celu określenia czy dochód jest „wystarczająco powiązany z prowadzana działalnością w USA” używa się „Asset Use Test” lub „Business Activities Test”.  W przypadku obu testów trzeba indywidualnie przeanalizować sytuację każdego podatnika i zwrócić uwagę między innymi na amerykańskie aktywa generujące dochód, regularność działalności w USA, a także rozmiar dochodu.

Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA

Drugim przypadkiem zobowiązującym zagraniczny podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rynku amerykańskim do składania rozliczeń podatkowych i płacenia podatków w USA jest posiadanie „zakładu”, filii europejskiej firmy w Stanach Zjednoczonych. Tutaj zastosowanie będzie miała Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania USA. Wybrane sekcje z Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA z 1974 roku.

Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA Artykuł 5: Ogólne zasady opodatkowania

Ustęp 1. Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł z tego drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Ustęp 5. Właściwe władze Umawiających się Państw mogą wydać przepisy konieczne dla realizacji postanowień niniejszej Umowy. Dla celów niniejszej Umowy określenie „zakład” oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Określenie „zakład” oznacza w szczególności: a) filię, b) biuro, c) fabrykę, d) warsztat, e) kopalnię, kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych, f) plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy.

Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 nie stanowią zakładu następujące stałe miejsca działalności gospodarczej używane wyłącznie w jednym lub więcej z niżej wymienionych celów:

a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów przedsiębiorstwa,

b) zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania,

c) zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,

d) stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów dla przedsiębiorstwa albo w celu uzyskiwania informacji,

e) stałe placówki utrzymywane dla celów reklamowych, dla dostarczania informacji, dla badań naukowych lub dla podobnej działalności o przygotowawczym, lub pomocniczym charakterze, prowadzonej dla przedsiębiorstwa.

Jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 5 tego artykułu, działa w Umawiającym się Państwie dla przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, to uważa się, iż w tym pierwszym Państwie istnieje zakład wtedy, kiedy osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo w tym Państwie zwykle wykonuje, chyba że jej działalność ogranicza się tylko do zakupu dla przedsiębiorstwa dóbr lub towarów. Nie będzie się traktować przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa za posiadające zakład w drugim Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że wykonuje tam czynności przez maklera, komisanta lub innego niezależnego przedstawiciela, o ile osoba ta działa w ramach swojej zwykłej działalności handlowej, niezależnie od tego, czy taki makler lub agent działa na rzecz jednego, czy więcej mocodawców.

Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA Artykuł 8: Zyski z działalności gospodarczej

Ustęp 1. Zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Ustęp 2. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

Warto zaznaczyć, iż Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA jest tylko jednym z elementów analizy, którą powinien przeprowadzić zagranicznych podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rynku Stanów Zjednoczonych. Urząd Podatkowy IRS przeprowadzi własną analizę podatkowa w celu okreslenia czy specyficzny oddział firmy w USA jest, tzw. „permanent establishment” biorąc pod uwagę:

  • Wszytkie aktywa posiadane lub używane na terytorium Stanow Zjednoczonych,
  • Uzycie agentów na terenie Stanów Zjednoczonych, a takze,
  • Trwalosc aktywow generujących dochód w USA.

Warto pamiętać, iż w roku 1974 europejskie podmioty nie korzystały z serwerów komputerowych, lub amerykańskich platform sprzedażowych. Czy amerykański serwer lub serwis pay pal używany przez zagraniczny podmiot do generowania dochodu z rynku Stanów Zjednoczonych jest wystarczającą podstawą, aby Urząd Podatkowy w USA lub federalny sędzia stwierdził, że stanowi to zakład zagrnicznej firmy w USA? Kazda sytuacji zagranicznego podatnika wymaga dalszej analizy. Zagraniczny podmiot generujący dochód na rynku USA powinien zatrudnić lokalnego doradcę podatkowego w celu określenia swoich obowiązków podatkowych w Stanach Zjednoczonych.

Powyższy artykuł został przygotowany jedynie do celów informacyjnych. Kancelaria Cieszynski Law Group LLC nie jest doradcą podatkowym dla podmiotów, które nie zatrudniły Kancelarii. Jezeli Twoja firma potrzebuje pomoc w kwestiach prawnych zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza na terytorium USA, prosimy o kontakt.

Podatki w USA
Podatki w USA
Scroll to Top