Podatek u źródła USA

Podatek u źródła w USA określa sytuację, w której zagraniczny podmiot posiadający rezydencje podatkową pozą Stanami Zjednoczonymi, generuje dochód na rynku amerykańskim, lub posiada zakład w USA, co zobowiązuje taki zagraniczny podmiot do wywiązywania się z obowiązków podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Takie obowiązki podatkowe w USA to płacenie podatków w Stanach Zjednoczonych, lub pobierania podatku u źródła przez amerykańskiego płatnika.

Podatki USA a sprzedaż internetowa na rynku USA

W obecnych czasach europejski podmiot generujący sprzedaż powyżej paru milionów dolarów rocznie najprawdopodobniej generuje część swojej sprzedaży na rynku amerykańskim. Dostęp do amerykańskich platform Amazon.com, Etsy, Facebook, Instagram, i prowadzenie sprzedaży internetowej, jest jednoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku amerykańskim, pomimo że zagraniczny podmiot nie posiada oddziału lub filii firmy w Stanach Zjednoczonych. Taki „wirtualny” oddział na rynku USA jest zobowiązany prowadzić działalność gospodarcza zgodnie z prawem amerykańskim i regulacjami podatkowymi w USA. Dochód generowany z rynku USA lub posiadanie zakładu w Stanach Zjednoczonych będą istotnymi elementami przy analizie, określeniu obowiązków podatkowych zagranicznego podmiotu sprzedającego usługi, lub produkty na rynku Stanów Zjednoczonych

Dochód z rynku USA

Jeden ze scenariuszy, który narzuci na zagraniczny podmiot obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych jest generowanie dochodu z rynku USA. Amerykański Urząd Podatkowy ma prawo uznać taki dochód generowany przez europejski podmiot, jako „Effectively Connected Income” i zobowiązać taki podmiot do składania zeznań podatkowych i być może płacenia podatków w USA. W celu określenia czy dochód jest „wystarczająco powiązany z prowadzana działalnością w USA” używa sie „Asset Use Test” lub „Business Activities Test”.  W przypadku obu testów trzeba indywidualnie przeanalizować sytuację każdego podatnika i zwrócić uwagę między innymi na amerykańskie aktywa generujące dochód, regularność działalności w USA, a także rozmiar dochodu.

Podatek u źródła USA
Podatek u źródła USA

Zakład w USA a Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA

Drugim przypadkiem zobowiązującym zagraniczny podmiot prowadzący sprzedaż na rynku amerykańskim do składania rozliczeń podatkowych i płacenia podatków w USA jest posiadanie „zakładu”, filii europejskiej firmy w Stanach Zjednoczonych. Taki scenariusz związany jest z Umową o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA. Wybrane sekcje z Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA z 1974 roku.

Artykuł 5: Ogólne zasady opodatkowania

Ustęp 1. Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł z tego drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Ustęp 5. Właściwe władze Umawiających się Państw mogą wydać przepisy konieczne dla realizacji postanowień niniejszej Umowy. Dla celów niniejszej Umowy określenie „zakład” oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Określenie „zakład” oznacza w szczególności: a) filię, b) biuro, c) fabrykę, d) warsztat, e) kopalnię, kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych, f) plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy.

Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 nie stanowią zakładu następujące stałe miejsca działalności gospodarczej używane wyłącznie w jednym lub więcej z niżej wymienionych celów:

a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów przedsiębiorstwa,

b) zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania,

c) zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,

d) stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów dla przedsiębiorstwa albo w celu uzyskiwania informacji,

e) stałe placówki utrzymywane dla celów reklamowych, dla dostarczania informacji, dla badań naukowych lub dla podobnej działalności o przygotowawczym, lub pomocniczym charakterze, prowadzonej dla przedsiębiorstwa.

Jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 5 tego artykułu, działa w Umawiającym się Państwie dla przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, to uważa się, iż w tym pierwszym Państwie istnieje zakład wtedy, kiedy osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo w tym Państwie zwykle wykonuje, chyba że jej działalność ogranicza się tylko do zakupu dla przedsiębiorstwa dóbr lub towarów. Nie będzie się traktować przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa za posiadające zakład w drugim Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że wykonuje tam czynności przez maklera, komisanta lub innego niezależnego przedstawiciela, o ile osoba ta działa w ramach swojej zwykłej działalności handlowej, niezależnie od tego, czy taki makler lub agent działa na rzecz jednego, czy więcej mocodawców.

Artykuł 8: Zyski z działalności gospodarczej

Ustęp 1. Zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Ustęp 2. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

Warto zaznaczyć, iż Traktat z 1974 Roku jest tylko wstępnym początkiem analizy, którą powinien przeprowadzić zagranicznych podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rynku Stanów Zjednoczonych. Urząd Podatkowy IRS przeprowadzi własną analizę, czy specyficzny „filia firmy w USA” jest „zakładem”, tzw. „permanent establishment” biorąc pod uwagę aktywa posiadane lub używane w Stanach Zjednoczonych, obecność agentów na terenie Stanów Zjednoczonych i jak trawle są aktywa generujące dochód w USA. Warto pamiętać, iż w roku 1974 europejskie podmioty nie korzystały z serwerów komputerowych, amerykańskich platform, itp. Czy serwer używany przez zagraniczny podmiot jest wystarczającą podstawą, aby Urząd IRS w USA stwierdził, że stanowi to „zakład w USA”, „permanent establishment”?

Jak widać przepisy podatkowe nie do końca są jasne w przypadku zagranicznej firmy prowadzącej sprzedaż wysyłkową do Stanów Zjednoczonych. Stąd zagraniczny podmiot generujący dochód na rynku USA powinien zatrudnić lokalnego doradcę podatkowego w celu określenia swoich obowiązków podatkowych w Stanach Zjednoczonych.

Powyższy artykuł został przygotowany jedynie do celów informacyjnych. Kancelaria Cieszynski Law Group LLC nie jest doradcą podatkowym dla podmiotów, które nie zatrudniły Kancelarii.