Rejestracja znaku towarowego w USA

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rynku amerykańskim powinien zabezpieczyć swoje prawa własności intelektualnej na terenie USA. Zarówno polski producent współpracujący z amerykańskim dystrybutorem jak i sprzedawca  prowadzący sprzedaż na amazon.com, powinien upewnić się, iż jego produkt, znak towarowy, marka produktu, nie narusza praw IP osób trzecich w Stanach Zjednoczonych. Właściciel europejskiej marki, która będzie używana do promocji towarów lub usług na rynku amerykańskim uniknie wielu kosztownych niespodzianek prawnych gdy jak najszybciej przeprowadzi rejestrację znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym, USPTO.

Rejestracja znaku towarowego w USA 2023
Rejestracja znaku towarowego w USA

Zastrzeżenie znaku towarowego jest ważne na rynku USA

Zastrzeżenie znaku towarowego na rynku USA jest ważne. Podstawowa przyczyna to odpowiedzialność finansowa za łamanie prawa własności intelektualnej na rynku Stanów Zjednoczonych. Podmiot łamiący amerykańskie prawo własności intelektualnej, IP laws, może być odpowiedzialny za:

  • Zysk pozwanego,
  • Wszelkie szkody i straty poniesione przez właściciela zastrzeżonego znaku towarowego w USA, a także
  • Koszty powództwa.

Federalny sędzia w USA prowadzący sprawę o naruszenia praw IP, poprosi właściciela zarejestrowanej marki w USA o przedstawienie informacji finansowych dotyczących sprzedaży na rynku USA, a następnie przejdzie do “własnego” naliczania  odszkodowania za złamanie amerykańskiego prawa. Z drugiej strony podmiot naruszający prawa IP na terenie Stanów Zjednoczonych musi przygotować skuteczną obronę prawną i próbować podważyć koszty lub potrącenia użyte przez skarżącego właściciela marki. Przy ocenie odszkodowania federalny sąd w USA może wydać orzeczenie na kwotę przekraczającą rzeczywiście poniesione straty z maksymalną kwotą odszkodowania, nieprzekraczającą trzykrotności takiej kwoty. Jeżeli federalny sędzia uzna, że kwota odszkodowania opartego na zyskach jest niewystarczająca, sędzia może, według własnego uznania, wydać orzeczenie na taką kwotę, jaką sędzia uzna za sprawiedliwą, w zależności od okoliczności sprawy. Warto też dodać, iż sąd federalny w USA może także przyznać właścicielowi zastrzeżonego znaku towarowego w USA honoraria adwokackie, które są bardzo wysokie w Stanach Zjednoczonych.

Jak widać powyżej, wysokość odszkodowania za łamanie praw IP w USA może być kolosalna, bo górnym limitem przyznanego odszkodowania może być suma rzeczywiste szkody poniesione przez właściciela marki x 3, plus koszty adwokackie poszkodowanej strony w USA.

W przypadku bezpośredniej sprzedaży na amerykańskim rynku odpowiedzialność producenta lub sprzedawcy na Amazon.com jest jasna. W przypadku podmiotów trzecich uczestniczących w procesie sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych sytuacja komplikuje, stąd w celu zmniejszenia ryzyka “nieograniczonych kar”, Amazon i inne duże firmy w USA przywiązują olbrzymią wagę do praw własności intelektualnej i unikają nie zarejestrowanych marek, które łamią lub mogą łamać regulacje IP w USA.

Znak towarowy USA
Znak towarowy USA

Federalne prawo w USA dostarcza wiele skutecznych opcji dla właściciela zastrzeżonego znaku towarowego. W przypadku produktu, który jest sprzedawany na rynku USA, jego amerykański sprzedawca lub dystrybutor na terenie USA otrzyma pisemne ostrzeżenie od właściciela zarejestrowanego znaku towarowego w USA. W tym momencie zmienia się dynamika sytuacji, ponieważ amerykański podmiot pośredniczący w sprzedaży produktu naruszającego prawo ochronne na znak towarowy posiada faktyczną wiedzę o łamaniu praw osób trzecich- właściciela znaku. Taki podmiot amerykański nie będzie ryzykować nieobliczalnej odpowiedzialności przewidzianej w Ustawie Lanham i natychmiast zawiesi sprzedaż produktu naruszającego prawa ochronne zastrzeżonego znaku towarowego. Amerykański dystrybutor lub sieć sklepów odwoła się do amerykańskiej umowy dystrybucyjnej w celu określenia swojego ryzyka. Umowa dystrybucyjna może określać kto jest odpowiedzialny za łamanie praw IP i czy producent używający zastrzeżonego znaku towarowego w USA jest odpowiedzialny za takie naruszenia,  a także czy ma obowiązek obrony prawnej swojego kontrahenta w USA. W przypadku sprzedaży na Amazon.com firma Amazon odwoła się do swojego regulaminu sprzedaży na Amazon. Ponieważ kary za łamanie praw IP związanych z zarejestrowaną marka produktu są bardzo wysokie, włącznie ze zwrotem kosztów adwokackich drugiej strony, żaden poważny podmiot w USA nie będzie ryzykować odpowiedzialnością cywilną za naruszenia producenta. Końcowy sprzedawca w USA zawiesie sprzedaż “podejrzanego” produktu do wyjaśnienia praw każdej ze stron. Firma Amazon reaguje jeszcze gwałtowniej, po prostu blokuje konto sprzedawcy na Amazon.com.

Prawo ochronne na znak towarowy

Co w takiej sytuacji może zrobić polski podmiot poważnie myślący o prawach ochronnych na znak towarowy na rynku USA, który chce rozwijać sprzedaż polskich produktów na rynku amerykańskim? Jak najszybciej uregulować kwestie zastrzeżenia znaku towarowego w USA. Istnieje kilka sposobów zarejestrowania znaku towarowego w USA. Wybór najodpowiedniejszej opcji będzie najczęściej zależny od faktu czy polski produkt jest już sprzedawany na rynku USA. W przypadku produktu, który jest już sprzedawany na rynku amerykańskim, tzn. produkt wszedł w fazę “use in commerce”, jedną z opcji zastrzeżenia marki produktu jest rejestracja znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym na podstawie zarejestrowanego już znaku towarowego w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat procedury zastrzeżenie marki produktu na podstawie zarejestrowanego znaku w Unii Europejskiej znajdziesz pod tym linkiem. Na rynku amerykańskim istnieje także bardzo ciekawa opcja zarezerwowania opcji do rejestracji znaku towarowego w przyszłości. Prawo w USA wspiera biznesy planujące rozpoczęcie sprzedaży nowych produktów pod nowymi markami i pozwala przygotować aplikacje o rejestrację znaku towarowego w oparciu o tzw. „intent to use”- czyli zamierzoną sprzedaż produktu na terenie Stanów Zjednoczonych.

Rejestracja znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości

Jakie opcje posiada firma z Polski nieposiadająca zarejestrowanego znaku towarowego w Europie, która nie sprzedaje jeszcze produktów na rynku amerykańskim?  W jaki sposób polski sprzedawca planujący sprzedaż nowych produktów na Amazon.com może uniknąć niespodzianek prawnych ze strony firmy Amazon, konkurencji w Stanach Zjednoczonych, Amerykańskich urzędów federalnych lub po prostu zablokowania konta sprzedawcy na Amazonie?

Rozwiązaniem jest rejestracja znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie marki w przyszłości, tzw. “intent to use” na rynku USA. Szczególnie w przypadku polskich firm nieznających jeszcze swoje konkurencji na rynku amerykańskim, zastrzeżenie marki produktu na podstawie zamierzonego użycie w przyszłości jest bardzo mądrym rozwiązaniem.

Dlaczego? Po pierwsze, właściciel marki składający wniosek o rejestrację znaku towarowego rezerwuje sobie prawo do wyłącznego używania takiego znaku towarowego na rynku amerykańskim w przyszłości. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Patentowym właściciel zarejestrowanej marki będzie posiadał pierwszeństwo do używania zgłoszonej marki, a wszystkie kolejne wnioski o ochronę takiej samej lub podobnej marki składane przez osoby trzecie, będą odrzucone przez Amerykański Urząd Patentowy.

Dodatkową zaletą rejestracji znaku towarowego w oparciu o używanie w przyszłości jest zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej po stronie polskiego podmiotu. W przypadku gdy podczas procesu rejestracji amerykański właściciel podobnej marki złoży wniosek o odrzucenie proponowanej rejestracji znaku, odpowiedzialność cywilna polskiego podmiotu, który dopiero próbuje sprzedawać produkty w USA pod zastrzeżoną już marką jest drastycznie obniżona. Dlaczego? Ponieważ polski podmiot, któremu nie uda się próba rejestracji znaku towarowego w USA, nigdy nie rozwinął znaczącej sprzedaży polskich produktów na rynku amerykańskim pod chronioną marką, do której prawa posiada osoba trzecia w USA. Z drugiej strony kary pieniężne za łamanie prawa IP o zarejestrowanego znaku towarowego w USA naliczane są między innymi na podstawie sprzedaży na rynku amerykańskim. Ponieważ polski podmiot zwykle nie rozwija znaczącej sprzedaży na rynku amerykańskim w trakcie procesu rejestracji znaku towarowego, poszkodowane strona ma niewielkie podstawy, aby kontynuować kosztowny proces sądowy na terenie Stanów Zjednoczonych przeciwko pozwanemu, który nie świadomie łamał prawa właściciela znaku towarowego.

Rejestracja znaku towarowego w USA będzie także pomocna do celów biznesowych związanych z domenami internetowymi i sprzedaż na Amazon.com. Podmiot, który rozpoczął procedurę rejestracji znaku w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości posiada o wiele większe prawa do używania takiego znaku niż inni obecni użytkownicy marki, o których istnieniu właściciel rejestrujący markę w USA nawet nie wiedział. Rejestracja znaku towarowego w USA będzie przydatna w sytuacji gdzie:

  • Właściciel marki próbuje odzyskać domenę związaną z zarejestrowaną marką.
  • Sprzedawca internetowy na Amazon.com zgłasza znak towarowy do Amazon Brand Registry w celu usunięcia negatywnych wpisów, rekomendacji, konkurencji na platformie Amazon.

Ochrona znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie na rynku amerykańskim przynosi także oszczędności. W przypadku gdy wniosek o początkową rejestrację znaku towarowego w USA zostanie odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy, podmiot, który dopiero zamierza wkroczyć na rynek amerykański z nową marką będzie w stanie zatrzymać swoje strategiczne przygotowania związane ze sprzedażą takiego produktu pod marką, do której nie będzie miała żadnych praw na terenie USA. Pieniądze nie będą wyrzucone w błoto na wydatki typu: przygotowanie broszur, opakowań produktu, kampanie marketingowe, itp. Bardzo często zgłaszają się do Kancelarii producenci, którzy twierdzą, iż są gotowi wprowadzić polskie produkty na rynek USA bez nawet wstępnego ustalenia, czy proponowane nazwy produktów nie łamią ich bezpośredniej konkurencji na rynku amerykańskim. Amerykańskie prawo dostarcza bardzo wiele efektywnych narzędzi, które mogą być użyte do ochrony praw związanych z zarejestrowanym znakiem towarowym w USA. Lokalna konkurencja w USA posiada prawo skierowania wniosku do Amerykańskiego Urzędu Celnego wskazującego zatrzymanie importu produktów łamiących prawa własności intelektualnej.  Właściciel zarejestrowanego znaku w USA może wywrzeć nacisk prawny na wszystkich podmiotach oferujących produkt naruszający prawo amerykańskie i żądać natychmiastowego wycofanie takich produktów z amerykańskich kanałów sprzedaży.

Zastrzeżenie marki w USA
Zastrzeżenie marki w USA
Wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego w USA

Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego w przyszłości, tzw. ”Section 1b trademark application”, związane jest ze spełnieniem kilku wymagań prawnych. Pierwszym wymogiem jest pewność właściciela znaku towarowego, że będzie on używał markę na rynku USA już w najbliższej przyszłości. Sama chęć złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego w oparciu o zamierzane używanie w przyszłości, „bo być może będę sprzedawać pod taką marką w USA”, jest niewystarczające, aby uzyskać ochronę prawną znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Amerykański Urząd Patentowy może zażądać od podmiotu podejmującego próbę zarejestrowania znaku w USA dostarczenia dokumentacji, która potwierdzi, że właściciel marki posiada szczery zamiar używania marki na rynku amerykańskim. Na przykład, Urząd USPTO może zażądać dostarczenia próbek produktu, przedstawienie materiałów marketingowych skierowanych na rynek amerykański lub dostępu do strony internetowej, która będzie używana do promowania i sprzedaży nowego produktu na rynku USA.

Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja marka łamie prawa osób trzecich w USA, ale jesteś pewien, że będziesz sprzedawał europejskie produkty pod specyficznym znakiem towarowym na rynku Stanów Zjednoczonych w przeciągu następnych 6 miesięcy, przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację znaku opartego o zamierzone użycie znaku towarowego jest bardzo dobrą inwestycją i powinno stać się elementem strategii wkroczenia na rynek amerykański.

Znak towarowy w USA a ochrona na Amazon Brand Registry

Amazon.com jest numer jeden wyszukiwarką używaną przez amerykańskich konsumentów do kupowania produktów bezmarkowych lub mało znanych marek przez Internet. Bardzo dużo europejskich produktów będzie wpadać w takie kategorie, ponieważ nie są one znane i promowane na amerykańskim rynku. Nawet jeżeli polska firma nie planuje prowadzenia poważnej sprzedaż na Amazon USA rozpoczęcie nawet minimalnej sprzedaży na amazon.com jest bardzo dobrym ruchem strategicznym. Dlaczego? Firma Amazon oferuje bardzo dużo użytecznych narzędzi e-commerce. Jednym z nich jest własny rejestr znaków towarowych, tzw. Brand Registry, który pozwala uzyskać wiele informacji o produkcie, konkurencji i sprzedawcach jak i fałszerzach produktów oferowanych na amazon.com. W celu pełnego korzystania z Amazon Brand Registry, sprzedawca musi posiadać rejestrację znaku towarowego w USA. Po raz kolejny potwierdza się, iż rejestracja znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej na amerykańskim rynku.

 

Rejestracja znaku towarowego w USA a pełnomocnik przed Urzędem Patentowym w USA

Od 3 Sierpnia 2019 podmiot przeprowadzający procedurę rejestracji znaku towarowego w USA musi posiadać pełnomocnika z licencją adwokacką w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli potrzebujesz pomoc przy zastrzeżeniu znaku towarowego w USA lub pełnomocnika przed Urzędem Patentowym w USA, proszę o kontakt z Kancelarią Cieszynski Law Group LLC.

Zastrzeżenie znaku towarowego w USA
Zastrzeżenie znaku towarowego w USA