Sklep internetowy regulacje prawne w USA

Prowadzenie sprzedaży internetowej w Stanach Zjednoczonych podlega stanowym i federalnym regulacjom prawnym. Europejski właściciel sklepu internetowego oferującego usługi lub produkty na rynku amerykańskim powinien zapoznać się z pewnymi amerykańskimi regulacjami które maja zastosowanie do ecommerce w USA. Sklep internetowy prowadzący działalność e-commerce w USA niezgodnie z prawem USA naraz się na wysokie kary w wysokości od 500 do ponad 50 tysięcy dolarów za każde wykroczenie. Wybrane zagadnienia i ustawy prawne regulujące sprzedaż internetową w Stanach Zjednoczonych.

Ecommerce regulacje prawne w USA
Ecommerce regulacje prawne w USA

Regulacje prawne e-commerce

 • Federal Trade Commission Act, to amerykańska ustawa federalna uchwalona w 1914 roku, która ustanowiła Federalną Komisję Handlu, FTC. Głównym celem Ustawy FTC jest promowanie uczciwej konkurencji i ochrona konsumentów przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd praktykami biznesowymi. FTC posiada uprawnienia do badania i zapobiegania działaniom antykonkurencyjnym, a także do zwalczania fałszywej reklamy i nieuczciwych praktyk biznesowych. Ustawa nadaje FTC uprawnienia do egzekwowania przepisów dotyczących ochrony konsumentów i prawa antytrustowego, umożliwiając podejmowanie działań prawnych przeciwko firmom zaangażowanym w praktyki szkodzące konkurencji lub wprowadzające w błąd amerykańskich konsumentów.

 • Amerykański Kodeks Handlowy Uniform Commercial Code, UCC, to obszerny zbiór standaryzowanych praw regulujących transakcje handlowe w Stanach Zjednoczonych. UCC został stworzony w celu zharmonizowania i uproszczenia zasad związanych z sprzedażą towarów i innymi transakcjami handlowymi pomiędzy stanami. UCC obejmuje różne aspekty prawa handlowego, takie jak umowy, sprzedaż towarów, instrumenty zbywalne, transakcje zabezpieczone i wiele innych. UCC jako prawo federalne zapewnia spójną strukturę prawno-regulacyjną, ułatwiając przedsiębiorstwom prowadzenie handlu międzystanowego poprzez redukcję niepewności prawnej i zróżnicowań między stanowymi regulacjami prawnymi.
 • Ustawa o Elektronicznych Podpisach. Zapewnia prawną ważność umów i podpisów elektronicznych.

 • Ustawa o Bezpieczeństwie Produktów Konsumenckich. Zapewnia bezpieczeństwo produktów konsumenckich, w tym tych sprzedawanych online.

 • Ustawa o Ochronie Prywatności Dzieci Online. Chroni prywatność dzieci poniżej 13. roku życia, wymagając zgody rodziców na zbieranie danych osobowych.

 • Ustawa o Kontroli Niechcianej Pornografii i Marketingu. Reguluje wiadomości e-mail, w tym wymagania dotyczące mechanizmów rezygnacji.

 • Standard Bezpieczeństwa Danych Branży Płatności Kartowej.  Podmiot prowadzący sprzedaż ecommerce w USA przetwarza informacje o kartach kredytowych, stąd jego działalność musi być zgodna z standardem PCI DSS- przetwarzane dane płatnicze muszą być zabezpieczone.

 • Ustawa o Amerykanach z Niepełnosprawnościami. Wymaga od podmiotow udostepnienia dostępu do stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Ustawa Anty Spamowa. CAN-SPAM Act to amerykańska ustawa regulujacą wiadomości wysyłane drogą elektroniczną. Głównym celem ustawy jest ustanowienie standardów dotyczących wysyłania komunikacji elektronicznej, zapewniając odbiorcom prawo do rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości. Wysokie kary za naruszenia CAN-SPAM, mają na celu ograniczenie rozpowszechniania niechcianej komunikacji i wprowadzanie w błąd poprzez e-mailowe kampanie marketingowe. Każda wiadomosc e-mail naruszająca ustawę CAN-SPAM może podlegać karze w wysokości do ponad 50 tysięcy dolarów.
 • Podatkowe przepisy stanowe. 45 amerykańskich stanów pobiera podatki od sprzedaży. Stanowe przepisy podatkowe dyktują kiedy podmiot prowadzą cy sprzedaz internetową powinien pobierać i odprowadzac podatek VAT.

 • Ustawa o Znakach Towarowych z 1946 roku, to amerykańska ustawa federalna regulująca znaki towarowe. Uchwala chroni zarówno konsumentów, jak i firmy używające znaki towarowe na rynku amerykańskim. Ustawa Lanham reguluje proces rejestracji, użytkowania i ochrony znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych. Jej główne cele obejmują zapobieganie fałszywej reklamie i nieuczciwej konkurencji, a także zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu znaków towarowych. Ustawa Lanham przyznaje Urzędowi Patentowemu i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych uprawnienia do rejestracji znaków towarowych w USA i ustanawia prawne środki dostępne dla właścicieli znaków towarowych w przypadku naruszenia. Prawo w USA pozwala na wszczęcie postępowań cywilnych przeciwko osobom lub podmiotom stosującym nieuczciwe praktyki handlowe lub nieautoryzowane korzystanie ze zarejestorwanych znaków towarowych.

Ecommerce a potencjalne kary w USA

Prowadzenie sprzedaży e-commerce, korzystanie z narzędzi e-commerce na rynku amerykańskim bez zrozumienia regulacji prawnych może być kosztownym wyzwaniem.

Obsługa prawna E-commmerce w USA

Powyższa list to nie jest kompletną listą regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności e-commerce na rynku USA. W zależności od konkretnych działań działalność e-commerce, inne ustawy federalne lub przepisy stanowe mogą mieć zastosowanie. Podmiot prowadzący biznes online skierowany na rynek amerykański powinien korzystać z porad prawnych uzyskanych od amerykańskiego prawnika w celu uniknięcia ryzyka i wprowadzenia zabezpieczeń.

Scroll to Top