Obowiązki sprawozdawcze spółki prowadzącej działalność w USA

Dynamiczny rynek USA przyciąga europejskie firmy. Europejskie firmy widza olbrzymi potencjał na sprzedaż usług na rynku Stanów Zjednoczonych. Polscy producenci widzą olbrzymie możliwości prowadzenia sprzedaży internetowej poprzez wykorzystanie amazon.com lub własne sklepy internetowe. W tym kierunku potrzebne jest otwarcie firmy w USA. Niestety bardzo często polskie podmioty decyduje się na szybkie otworzenie podmiotu prawnego w pierwszym lepszym lub “bez podatkowym” amerykańskim stanie. Rozważmy regulacje prawne związane z otwarciem nowego podmiotu gospodarczego do prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych, włącznie z obowiązkami sprawozdawczymi takiego podmiotu z zagranicznym udziałowcem.

obowiązki sprawozdawcze firmy w usa
obowiązki sprawozdawcze firmy w usa

Jednym z takich obowiązków jest zobowiązanie do składania zeznań podatkowych, dostarczanie do Amerykańskiego Urzędu Podatkowego informacji o prowadzonej działalności gospodarczej na terenie USA. W celu przedstawienia obowiązków podatkowych podmiotu działającego w USA zakładamy, iż udziałowiec w amerykańskim podmiocie prawnym jest cudzoziemcem, tzn. podmiotem gospodarczym spoza USA lub osobą fizyczną niebędącą rezydentem podatkowym USA.

Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw w USA

Formy prawne do prowadzenia działalności gospodarczej w USA, które są dostępne dla cudzoziemca, rezydenta podatkowego spoza Stanów Zjednoczonych to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company, LLC lub korporacja, corporation. Każdy podmiot gospodarczy w USA jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych. W przypadku spółki w USA z zagranicznym udziałowcem, taki podmiot posiada także obowiązek składania Formularz Podatkowego 5472.  Formularz IRS 5472 wymaga między innymi przedstawienia informacji o zagranicznym udziałowcu, a także informacje o transakcjach, które miały miejsce w wybranym roku podatkowym pomiędzy zagranicznym udziałowcem a spółką w Stanach Zjednoczonych.

Przykład: Amerykańska firma, American Corporation, posiada dwóch akcjonariuszy, gdzie 51% udziałów w spółce American Corporation posiada udziałowiec z Polski. Zgodnie z wymogami amerykańskiego prawa podatkowego, American Corporation musi przygotować i złożyć Formę 5472 do Urzędu Podatkowego IRS.

W przypadku amerykańskich podmiotów gospodarczych, które dla celów podatkowych są traktowany jako partnerstwo, oprócz wymogu złożenia Formularza Podatkowego 1065, podatnik może być odpowiedzialny za spełnienie innych wymogów podatkowych. Na przykład Ustawa o Podatku od Nieruchomości z 1980 roku regulującą potrącenia podatkowe z tytułu partnerstwa z cudzoziemcami. W przypadku gdzie jednym ze wspólników w partnerstwie jest cudzoziemiec, partnerstwo jest zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego w USA nawet w przypadku kiedy zagraniczny wspólnik nie jest zobowiązany do zapłacenia podatku w Stanach Zjednoczonych lub taki podmiot gospodarczy w USA nie przeprowadził dystrybucje zysków w danym roku podatkowym. W przypadku podmiotu gospodarczego traktowanego dla celów podatkowych jako partnerstwo podatek dochodowy w USA rozlicza i płaci się kwartalnie.

W przypadku spółki limited liability company z jednym zagranicznym akcjonariuszem, taki podmiot jest pominięty dla celów podatkowych i jest traktowany jako podmiot zignorowany, tzw. “disregarded entity“. Najnowsze przepisy i interpretacje podatkowe traktują taki podmiot zignorowany, zobowiązują taki podmiot do corocznego składania Formularza 5472. Na przykład, Polska spółka Forco sp zoo, tworzy podmiot Domeco LLC w Stanie Nowy Jork, a 100% udziałów należy do polskiej spółki Forco sp zoo. Zgodnie ze starymi przepisami podatkowymi w USA spółka Domeco LLC nie posiadała obowiązku składania Formularza 5472. Niestety, nowe prawo podatkowe w USA, nakłada na spółkę Domeco LLC obowiązek corocznego składania Formularza 5472, czyli raportowania informacji wymaganych przez Form IRS 5472.

Obowiązki spółki w USA i jak wypełnić formularz 5472

Formularz Podatkowy 5472 wymaga przedstawienia danych o zagranicznym wspólniku w spółce USA, danych adresowych, obywatelstwa podatkowego, głównej działalności gospodarczej oraz charakteru i rozmiaru transakcji pomiędzy amerykańską spółką a zagranicznym udziałowcem. Tego rodzaju transakcje noszą nazwę “reportable transactions”, czyli transakcję wymagające zgłoszenia do Urzędu Podatkowego IRS. Niestety ustalenie, czy specyficzna transakcja biznesowa pomiędzy zagranicznym wspólnikiem a podmiotem w USA wpada w definicje „reportable transaction” nie jest łatwą decyzją. Na przykład pożyczka udzielona spółce w Stanach Zjednoczonych jest uważana za transakcję wymagającą zgłoszenia na Formie 5472. Za ogólna zasadę można przyjąć, iż transakcje, które powinny być zgłoszone na Formularzu 5472 będą związane z przepływem kapitału, urządzeń generujących dochód lub majątku pomiędzy firmą w USA a jej zagranicznym udziałowcem, z wyjątkiem płatności dywidendy.

Formularz 5472 jest składany razem z federalnym rozliczeniem podatkowym firmy prowadzącej działalność gospodarczą w USA. W przypadku kiedy podmiot działający w Stanach Zjednoczonych uzyska zgodę na przedłużenie okresu rozliczeniowego, forma 5472 będzie dołączona do opóźnionego rozliczenia podatkowego.

Warto tutaj zaznaczyć, iż kary, które nalicza Amerykański Urząd Podatkowy IRS za nie złożenie Formularza 5472 są odrębne od zobowiązań podatkowych firmy prowadzącej działalność gospodarczą w USA. W wybranych okolicznościach kary za nie dostarczenie Formularza 5472 mogą być znacznie większe od samego podatku dochodowego w USA. W przypadku, gdy spółka w USA lub jej zagraniczny wspólnik prowadzi niepoprawna rachunkowość swojej działalności w USA, tzn. nie wyśle prawidłowo wypełnionego Formularza 5472 lub zupełnie nie złoży formularza 5472, Amerykański Urząd Podatkowy ma prawo nałożyć karę w wysokości 25,000 dolarów za każdy rok podatkowy, kiedy taka forma miała być dostarczona. Co więcej, w przypadku, gdy podmiot w USA nie dostarczy do IRS wymaganych informacji, lub nie złoży formy 5472 w przeciągu 90 dni od otrzymania powiadomienia od Amerykańskiego Urzędu Podatkowego, amerykański IRS może nałożyć dodatkową karę w wysokości 25,000 dolarów. Amerykańskie prawo podatkowe nie zezwala na wnoszenie odwołań w przypadkach związanych z niezłożeniem Formularza 5472! 

Dlatego zachęcamy obywateli Unii Europejskiej prowadzących działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych poprzez podmiot w USA, aby skonsultować tę kwestię podatkową ze swoimi doradcami podatkowymi w USA w celu upewnienie się, że ich oddziały w USA przestrzegają regulacji podatkowych i wykonują obowiązki spółki narzucane przez amerykańskie prawo.

Powyższy artykuł został przygotowany przez Simona Filipa i Jacka Cieszyńskiego i ma służyć wyłącznie do celów informacyjnych. Żaden z autorów artykułu nie jest doradcą podatkowym czytelników tego artykułu. Wszystkie konsultacje dotyczące poruszonego tematu powinny być przeprowadzona z Twoim doradcą podatkowym, którym nie jest Kancelaria Cieszynski Law Group LLC.

Dodano do koszyka.
0 produktów - $0
Najnowsza referencja

Pan Jacek to czysty profesjonalista. Odpowiedzi na wszystkie pytania dostałem w świetnym tempie, a Pan Jacek zajmował się wszystkimi rzeczami do załatwienia z jego strony od razu, bez spowalniania procesu. Wszystko przebiegło szybko i przyjemnie. Z usług Pana Jacka skorzystałbym ponownie, będąc świadomym, ze są na rynku tańsze opcje.