Obowiązki sprawozdawcze spółki w USA

Dynamiczny rynek USA przyciąga europejskie firmy, które chcą sprzedawać usługi lub towary na rynku Stanów Zjednoczonych. Polscy sprzedawcy internetowi widzą olbrzymie możliwości prowadzenia sprzedaży internetowej poprzez wykorzystanie amazon.com i usługi Amazon FBA. Często polskie podmioty decyduje się na szybkie otworzenie podmiotu prawnego w pierwszym lepszym amerykańskim stanie i prowadzenie działalności gospodarczej w USA poprzez tak założona firmę w USA. Co jest związane z posiadaniem amerykańskiego podmiotu gospodarczego? Jakie obowiązki sprawozdawcze posiada firma w USA, w której udziałowcem jest zagraniczny udziałowiec? Jednym z takich obowiązków jest zobowiązanie do składania zeznań podatkowych, dostarczania do Amerykańskiego Urzędu Podatkowego informacji o prowadzonej działalności gospodarczej na terenie USA. W celu określenia obowiązków podatkowych podmiotu  w USA zakłady, iż udziałowiec w amerykanskim LLC lub corporation jest cudzoziemcem, tzn podmiotem gospodarczy spoza USA lub osoba fizyczna, która nie jest obywatelem/ rezydentem podatkowym USA.

Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw w USA

Formy prawne działalności gospodarczej w USA dostępne dla cudzoziemca, rezydenta podatkowego spoza Stanów Zjednoczonych to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company, LLC lub korporacja, corporation. Każdy podmiot gospodarczy w USA jest zobowiązana do składania corocznych federalnych i stanowych deklaracji podatkowych. W przypadku spółki w USA, w której cudzoziemiec posiada 25 procent lub więcej udziałów, taki podmiot posiada także obowiązek składania Formularz Podatkowego 5472. IRS Forma 5472 zawiera informacje o zagranicznym udziałowcu, a także informacje o transakcjach, które miały miejsce w wybranym roku podatkowym pomiędzy zagranicznym udziałowcem a spółką w Stanach Zjednoczonych.

Przykład: Amerykańska firma, American Corporation, posiada dwóch akcjonariuszy, gdzie 51% udziałów w spółce American Corporation posiada udziałowiec z Polski. Zgodnie z wymogami amerykańskiego prawa podatkowego, American Corporation musi przygotować i złożyć Formę 5472 do Urzędu Podatkowego IRS.

A co z podmiotami gospodarczymi w USA, które są opodatkowane jako partnerstwo, na przykład spółka LLC? Podmiot gospodarczy w USA, który dla celów podatkowych w USA jest traktowany jako partnerstwo, oprócz wymogu złożenia Formularza Podatkowego 1065, może być odpowiedzialny za spełnienie innych wymogów podatkowych, narzucanych przez Ustawę o Podatku od Nieruchomości z 1980 roku, FIRPTA, regulującą potrącenia podatkowe z tytułu partnerstwa z cudzoziemcami.  W przypadku podmiotu gospodarczego w USA gdzie jednym ze wspólników jest cudzoziemiec, partnerstwo generujące dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Stanów Zjednoczonych, jest zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego w USA nawet w przypadku kiedy zagraniczny wspólnik nie jest zobowiązany do zapłacenia podatku na terenie USA lub podmiot gospodarczy w USA nie przeprowadził dystrybucje zysków w danym roku podatkowym. W przypadku podmiotu gospodarczego traktowanego jako partnerstwo podatek dochodowy w USA rozlicza i płaci się kwartalnie.

Co wymaga prawo podatkowe w USA w przypadku gdy spółka LLC w USA posiada tylko jednego zagranicznego akcjonariusza? Podmiot gospodarczy limited liability company, z jednym udziałowcem, określanym w prawie amerykańskim jako “member”, jest pominięta dla celów podatkowych i jest traktowana jako podmiot zignorowany, tzw. „disregarded entity„. Najnowsze przepisy i interpretacje prawne traktują podmiot zignorowany, jako lokalny podmiot gospodarczy i taki podmiot gospodarczy jest zobowiązana do corocznego składania Formularza 5472.

Przykład: Polska spółka Forco sp zoo, tworzy podmiot gospodarczy Domeco LLC w Stanie Nowy Jork, która w całości należy do polskiej spółki Forco sp zoo. Zgodnie ze starymi przepisami podatkowymi w USA spółka Domeco LLC nie posiadała obowiązku składania formy IRS Form 5472. Niestety, nowe prawo podatkowe w USA, nakłada na spółkę Domeco LLC obowiązek coroczne składanie Fomularza 5472- raportowania do Urzędu Podatkowego IRS informacji wymaganych przez Formularz 5472.

Obowiązki spółki w USA i jak wypełnić formularz 5472

Formularz Podatkowy 5472 wymaga ujawnienia danych cudzoziemca/wspólnika w spółce USA, adresu,  obywatelstwa podatkowego, głównej działalności gospodarczej oraz charakteru i rozmiaru transakcji z każdym udziałowcem. Tego rodzaju transakcje noszą nazwę “reportable transactions”, czyli transakcję wymagające zgłoszenia do Urzędu Podatkowego IRS. Ustalenie, czy specyficzna transakcja biznesowa pomiędzy zagranicznym wspólnikiem a podmiotem w USA wpada w definicje „reportable transaction” nie jest łatwą decyzją. Na przykład pożyczka udzielona spółce w Stanach Zjednoczonych przez zagranicznego akcjonariusza jest uważana za transakcję wymagającą zgłoszenia i wymaga przedstawienia na Formie 5472. Ogólnie można przyjąć iż transakcje, które powinny być zgloszone na Formularzu 5472 będą związane z przepływem kapitału, urządzeń generujących dochód lub majątku pomiędzy firmą w USA a jej zagranicznym udziałowcem, z wyjątkiem płatności dywidendy.

Formularz 5472 jest składany razem z federalnym rozliczeniem podatkowym firmy prowadzącej działalność gospodarczą w USA. W przypadku kiedy podmiot w USA uzyska zgodę na przedłużenie okresu rozliczeniowego, forma 5472 będzie dołączona do opóźnionego rozliczenia podatkowego.

Warto tutaj zaznaczyć, iż kary, które nalicza Amerykański Urząd Podatkowy IRS za nie złożenie Formularza 5472 są odrębne od zobowiązań podatkowych firmy prowadzącej działalność gospodarczą w USA. W wybranych okolicznościach kary za nie dostarczenie Formularza 5472 mogą być znacznie większe od samego podatku dochodowego w USA. W przypadku, gdy spółka w USA lub jej zagraniczny wspólnik prowadzi niepoprawna rachunkowość swojej działalności w USA, tzn. nie wyśle prawidłowo wypełnionego Formularza 5472 lub zupełnie nie złoży formularza 5472, Amerykański Urząd Podatkowy ma prawo nałożyć karę w wysokości 25,000 dolarów za każdy rok podatkowy kiedy taka forma miała być dostarczona. Co więcej, w przypadku, gdy podmiot w USA nie dostarczy do IRS wymaganych informacji, lub nie złoży formy 5472 w przeciągu 90 dni od otrzymania powiadomienia od Amerykańskiego Urzędu Podatkowego, amerykański IRS może nałożyć dodatkową karę w wysokości 25,000 dolarów. Amerykańskie prawo podatkowe nie zezwala na wnoszenie odwołań w przypadkach związanych z niezłożeniem Formularza 5472!  Dlatego zachęcamy obywateli Unii Europejskiej prowadzących działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych poprzez podmiot w USA, aby skonsultować tę kwestię podatkową ze swoimi doradcami podatkowymi w USA w celu upewnienie się, że ich oddziały w USA przestrzegają regulacji podatkowych w USA i wykonują obowiązki spółki w USA narzucane przez amerykańskie prawo podatkowe.

Powyższy artykuł został przygotowany przez Simona Filipa i Jacka Cieszyńskiego (#bizlawusa) i ma służyć wyłącznie do celów informacyjnych. Żaden z autorów artykułu nie jest doradcą podatkowym czytelników tego artykułu. Wszystkie konsultacje dotyczące poruszonego tematu powinny być przeprowadzona z Twoim doradcą podatkowym, którym nie jest Kancelaria Cieszynski Law Group LLC.